Vorige

Volgende

Art. 18 - Time-out


18.1. Definitie

Een time-out is een onderbreking van de wedstrijd, aangevraagd door de coach of assistent-coach.


18.2. Regel


18.2.1.

Iedere time-out moet één (1) minuut duren.


18.2.2.

Gedurende een time-outgelegenheid mag er een time-out worden verleend.


18.2.3.

Een time-outgelegenheid start voor:


18.2.4.

Een time-outgelegenheid eindigt, wanneer de bal ter beschikking staat van een speler voor een inworp of voor de eerste of enige vrije worp.


18.2.5.


18.2.6.

Ongebruikte time-outs mogen niet naar de volgende helft of verlenging worden overgedragen.


18.2.7.

De time-out wordt aan het team belast, wiens coach als eerste een time-out heeft aangevraagd, tenzij de time-out wordt verleend na een velddoelpunt, gemaakt door de tegenstander, zonder dat er voor een fout of overtreding werd gefloten.


18.2.8.

Er zal geen time-out aan het scorende team worden toegestaan wanneer de wedstrijdklok twee (2:00) minuten of minder aangeeft, in de vierde (4e) periode en in elke verlenging, tenzij een scheidsrechter de wedstrijd heeft onderbroken.


18.3 Procedure


18.3.1.

Slechts een coach of assistent-coach heeft het recht een time-out aan te vragen. Hij moet visueel contact met de scorer tot stand brengen of naar de wedstrijdtafel toegaan en duidelijk om een time-out vragen, door met zijn handen het gebruikelijke teken te maken.


18.3.2

Een aanvraag voor een time-out kan slechts worden ingetrokken, vóórdat het signaal van de scorer voor dit verzoek heeft geklonken.


18.3.3.

De time-out:


18.3.4.

Zodra een time-outgelegenheid start, moet de scorer zijn signaal laten klinken om de scheidsrechters ervan in kennis te stellen, dat er een aanvraag voor een time-out is gedaan. Indien er velddoelpunt wordt gescoord tegen een team dat een time-out heeft aangevraagd, moet de timer de wedstrijdklok onmiddellijk stilzetten en zijn signaal laten klinken.


18.3.5.

Tijdens de time-out en gedurende een interval van de wedstrijd vóór aanvang van de tweede (2e) en vierde (4e) periode of vóór aanvang van iedere verlenging, mogen de spelers het speelveld verlaten en op de spelersbank plaatsnemen en de personen die zich in het spelersbankgebied mogen bevinden, is het toegestaan het speelveld te betreden, mits zij in de omgeving van hun spelersbankgebied verblijven.


18.3.6.

Indien het verzoek voor een time-out wordt gedaan, nadat de bal ter beschikking staat van de nemer van de vrije worp voor de eerste of enige vrije worp, moet de time-out aan één van beide teams worden toegestaan, wanneer:


In geval van een opeenvolgende reeks van vrije worpen en/of erop volgend balbezit als uitvloeisel van meer dan één (1) straf, dient iedere reeks als afzonderlijk te worden beschouwd.

Home