Vorige

Volgende

Art. 29 - Vierentwintig (24) seconden


29.1 Regel


29.1.1 Telkens wanneer:


Voor het kunnen vaststellen van een velddoelpoging binnen vierentwintig (24) seconden moet:


29.1.2.

Wanneer er een velddoelpoging tegen het einde van de vierentwintigseconden (24) periode wordt ondernomen en het signaal van de schotklok klinkt terwijl de bal in de lucht is:


Alle beperkingen met betrekking tot goaltending en interference blijven van toepassing.


29.2. Procedure


29.2.1.

Indien de wedstrijd door een scheidsrechter is onderbroken:


zal balbezit aan hetzelfde team worden toegekend dat hiervoor controle over de bal had.


Als de inworp op de verdedigingshelft wordt uitgevoerd door hetzelfde team dat hiervoor controle over de bal had, dan zal de schotklok worden teruggezet naar vierentwintig (24) seconden.


Als zo’n inworp wordt uitgevoerd op de aanvalshelft dan wordt de schotklok als volgt teruggezet:


Echter, als de wedstrijd gestopt wordt door een scheidsrechter voor een geldige reden die niet gekoppeld is aan één van de teams en, indien naar het oordeel van de scheidsrechters de tegenstanders nadeel van het terugzetten van de schotklok zou ondervinden, zal de tijd op de schotklok worden voortgezet vanaf het moment waarop de tijd was onderbroken.


29.2.2.

De schotklok zal naar vierentwintig (24) seconden worden teruggezet wanneer een inworp wordt toegekend aan het andere team, nadat de wedstrijd door een scheidsrechter was gestopt als gevolg van een fout of overtreding begaan door het team welke balcontrole had.


29.2.3.

Nadat de bal de ring van de tegenstander heeft geraakt zal de schotklok worden teruggezet naar:


29.2.4.

Indien het signaal van de schot klok abusievelijk klinkt, terwijl een team balbezit heeft of geen van beide teams in balbezit is, zal het signaal worden genegeerd en de wedstrijd worden voortgezet.


Echter, indien naar het oordeel van de scheidsrechters het team in balbezit hier nadeel van ondervindt, zal de wedstrijd worden onderbroken, de schotklok worden gecorrigeerd en de bal aan dat team worden toegewezen.

Home