Vorige

Volgende

Art. 36 - Technische fout


36.1 Gedragsregels


36.1.1.

Het juiste verloop van het spel vereist de volledige en loyale samenwerking van de spelers en teambegeleiders met de scheidsrechters, de tafelfunctionarissen en, indien aanwezig, de commissaris.


36.1.2.

Elk team zal zijn best doen de overwinning te behalen, maar dit dient in de geest van sportiviteit en fair play te geschieden.


36.1.3.

Iedere opzettelijke of herhaaldelijke vorm van een gebrek aan samenwerking, of het niet houden aan de geest van deze regel, moet als een technische fout worden beschouwd en als zodanig worden bestraft.


36.1.4.

De scheidsrechter kan technische fouten voorkomen, door te waarschuwen of zelfs kleine inbreuken te negeren, die duidelijk onopzettelijk zijn en geen directe invloed op de wedstrijd hebben, tenzij er een herhaling plaatsvindt van dezelfde inbreuk na de waarschuwing.


36.1.5.

Indien de inbreuk ontdekt wordt nadat de bal levend is geworden, zal de wedstrijd worden stilgelegd en een technische fout worden toegekend. De straf zal worden uitgevoerd alsof de technische fout werd veroorzaakt op het moment van ontdekking. Alles wat in de periode tussen de inbreuk en de onderbreking heeft plaatsgevonden, is geldig.


36.2 Geweld


36.2.1.

Er kunnen zich tijdens de wedstrijd gewelddadigheden voordoen in strijd met de geest van sportiviteit en ‘fair play’. Deze dienen onmiddellijk door de scheidsrechters gestopt te worden en indien noodzakelijk, door de bewakers die verantwoordelijk zijn voor het handhaven van de openbare orde.


36.2.2.

Wanneer er zich gewelddadigheden op of nabij het speelveld voordoen tussen spelers of teambegeleiders, dienen de scheidsrechters de noodzakelijke actie te ondernemen om deze te stoppen.


36.2.3.

Ieder van de hierboven genoemde personen die zich schuldig maken aan overduidelijke vormen van agressie ten opzichte van tegenstanders of scheidsrechters, moeten gediskwalificeerd worden. De scheidsrechter(s) dient/dienen het voorval aan de organiserende instantie van de competitie te rapporteren.


36.2.4.

Bewakers van de openbare orde mogen slechts het speelveld betreden, indien daartoe door de scheidsrechters verzocht. Echter, indien toeschouwers het speelveld betreden, met de kennelijke bedoeling gewelddadige handelingen te begaan, moeten de bewakers van de openbare orde onmiddellijk tussenbeide komen om de teams en de scheidsrechters te beschermen.


36.2.5.

Alle andere gebieden, inclusief de in- en uitgangen, gangen en kleedkamers enz. vallen onder de jurisdictie van de organiserende instantie én de bewakers verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde.


36.2.6.

Fysieke acties van spelers of teambegeleiders, welke zouden kunnen leiden tot schade aan de wedstrijduitrusting, moeten niet door de scheidsrechters worden getolereerd.


Wanneer dit soort gedrag door de scheidsrechters wordt opgemerkt, dient de coach van de betrokken team onmiddellijk gewaarschuwd te worden. In het geval deze actie(s) zich herhaalt, dient er onmiddellijk een technische fout aan het betrokken individu te worden gegeven.


36.3 Definitie


36.3.1


36.3.2.

Een technische fout door teambegeleiders, is een fout die het gevolg is van onbeleefd communiceren met, of het aanraken van de scheidsrechters, de commissaris, de tafelfunctionarissen of de tegenstanders, of een inbreuk van procedurele of administratieve aard


36.3.3.

Een speler zal gediskwalificeerd worden voor de rest van de wedstrijd, wanneer hij belast wordt met twee (2) technische fouten.


36.3.4.

Een coach moet voor het restant van de wedstrijd worden gediskwalificeerd als:


36.3.5.

Indien een speler of een coach conform Art. 36.3.3 of Art. 36.3.4 gediskwalificeerd is, zal die technische fout de enige fout zijn die bestraft moet worden en zal er geen extra straf voor de diskwalificatie worden opgelegd.


36.4 Straf


36.4.1
Indien er een technische fout begaan is:


36.4.2.

Er zal aan de tegenstander één (1) vrije worp worden toegekend, gevolgd door:

Home