Vorige

Volgende

B.8 - Fouten


B.8.1.

Spelersfouten kunnen zijn persoonlijke, technische, onsportieve of diskwalificerende en worden ten laste van de speler genoteerd.


B.8.2.

Fouten begaan door coaches, assistent-coaches, vervangers en teambegeleiders, zijn technische of diskwalificerende fouten en worden ten laste van de coach genoteerd.


B.8.3.

Alle fouten dienen als volgt te worden genoteerd:


B.8.3.1.

Een persoonlijke fout door middel van de minuut waarin de fout werd begaan.


B.8.3.2.

Een technische fout ten laste van een speler: door middel van de minuut waarin de fout werd begaan, gevolgd door toevoeging van een ‘T’ schuin boven de minuut, bijv. 8T. Een tweede technische fout, vindt op dezelfde wijze plaats, gevolgd door een ‘GD’ in het volgende vakje.


B.8.3.3.

Een technische fout ten laste van de coach voor diens persoonlijk onsportief gedrag: door middel van de minuut waarin de fout werd begaan, gevolgd door toevoeging van een ‘C’ schuin boven de minuut, bijv. 8C. De notatie van een tweede gelijksoortige technische fout, vindt op dezelfde wijze plaats, gevolgd door een ‘GD’ in het volgende vakje.


B.8.3.4.

Een technische fout ten laste van de coach voor iedere andere reden: door middel van de minuut waarin de fout werd begaan, gevolgd door een ‘B’ schuin boven de minuut, bijv. 4B. Een derde technische fout (waarvan één een ‘C’ kan zijn) vindt op dezelfde manier plaats (‘B” of ‘C’) gevolgd door een ’GD’ in het volgende vakje.


B.8.3.5.

Een onsportieve fout: door middel van de minuut waarin de fout werd begaan, gevolgd door toevoeging van een ‘U’ schuin boven de minuut, bijv. 6U. De notatie van een tweede onsportieve fout vindt op dezelfde wijze plaats, gevolgd door een ‘GD’ in het direct daarop volgende vakje.


B.8.3.6.

Een diskwalificerende fout: door middel van de minuut waarin deze werd begaan, gevolgd door toevoeging van een ‘D’ schuin boven de minuut, bijv. 5D.


B.8.3.7.

Een persoonlijke fout die vrije worp(en) tot gevolg heeft: door middel van de minuut waarin deze werd begaan, gevolgd door toevoeging van het aantal vrije worpen (1, 2 of 3) schuin boven de minuut, bijv. 91,92 of 93.


B.8.3.8.

Alle fouten begaan door beide teams, waarvan de straffen van gelijke zwaarte zijn en weggestreept worden volgens Art. 42: door middel van de betreffende minuut waarin de fout werd begaan, gevolgd door toevoeging van een kleine letter ‘c’ schuin boven de minuut, bijv. 3c.


B.8.3.9.

Aan het einde van iedere periode dient de scorer een dikke lijn te trekken tussen de ruimtes die gebruikt zijn en de ongebruikte ruimtes.

Aan het einde van de speeltijd moet de scorer de overgebleven lege ruimtes met een dikke horizontale streep doorhalen.


B.8.3.10. Voorbeelden van diskwalificerende fouten:

Diskwalificerende fouten begaan door coaches, assistent-coaches, vervangers en teambegeleiders voor het verlaten van het spelersbankgebied (Art. 39), dienen te worden genoteerd zoals hieronder aangegeven. In alle resterende vakjes van de gediskwalificeerde dient een ‘F’ te worden ingevuld.


Indien alleen de coach is gediskwalificeerd:


Indien alleen de assistent-coach is gediskwalificeerd:


Indien zowel de coach als de assistent-coach zijn gediskwalificeerd:


Indien de vervanger minder dan vier (4) fouten had, wordt er in de resterende vakjes een ‘F’ ingevuld:


Indien het de vijfde fout van de vervanger is, wordt er in het laatste vakje de betreffende minuut, door ‘F’ gevolgd, ingevuld:


Indien de vervanger reeds vijf (5) fouten had begaan (= uitgesloten van de wedstrijd - fouled out), dient er in het laatste vakje een kruis (X) te worden aangebracht:


Bovendien dient er volgens bovenstaande voorbeelden van de spelers Smith, Jones en Rush, of indien een teambegeleider gediskwalificeerd is, een technische fout te worden genoteerd:

Opmerking: Technische of diskwalificerende fouten volgens Art.39, dienen niet voor de teamfouten mee te tellen.


B.8.3.11.

Een diskwalificerende fout door een vervanger begaan (niet volgens Art.39), dient als volgt te worden genoteerd:

EnB.8.3.12.

Een diskwalificerende fout door een assistent-coach begaan (niet volgens Art.39), dient als volgt te worden genoteerd:


B.8.3.13.

Een diskwalificerende fout door een speler begaan die reeds zijn vijfde fout had behaald (niet volgens Art.39), dient als volgt te worden genoteerd:

EnB.9 Teamfouten


B.9.1.

Op het wedstrijdformulier staan er bij iedere periode vier (4) vakjes (direct onder de naam van het team en boven de namen van de spelers), waarin de teamfouten genoteerd moeten worden.


B.9.2.

Telkens wanneer een speler een persoonlijke, technische, onsportieve of diskwalificerende fout begaat, dient de scorer deze fout ten laste van het team van die speler te noteren, door achtereenvolgens een grote ‘X’ te zetten in de daarvoor bestemde vakjes.


B.10 Het noteren van de doorlopende score


B.10.1.

De scorer moet een chronologisch overzicht bijhouden van de punten die door beide teams zijn gemaakt.


B.10.2.

Voor dit scoreverloop zijn er op het wedstrijdformulier vier (4) kolommen aangebracht.


B.10.3.

Iedere kolom is weer in vijf (5) kolommen onderverdeeld: De beide kolommen aan de linker en rechterzijde van de gearceerde ‘M’ kolom zijn bestemd voor de notatie van het spelersnummer (eerste en vierde kolom) en de score (tweede en vijfde kolom) van de beide teams. In de ‘M’ kolom vindt de notatie van de minuten plaats.


De scorer dient:


Tekening 11. Doorlopende Score


B.11. Het noteren van de doorlopende score: Extra aanwijzingen


B.11.1.

Een velddoelpunt dat drie (3) punten oplevert, moet worden aangegeven door een cirkel te trekken rond het nummer van de speler.


B.11.2.

Een velddoelpunt per ongeluk door een speler in de eigen basket gemaakt, moet worden genoteerd als te zijn gemaakt door de aanvoerder van de tegenpartij, die zich op het speelveld bevindt


B.11.3.

Punten gemaakt terwijl de bal niet door de basket gaat (Art.31 Goaltending en Interference), worden genoteerd als te zijn gemaakt door de speler die de velddoelpoging ondernomen heeft.


B.11.4.

Aan het einde van iedere periode dient de scorer een dikke cirkel (O) te plaatsen rond het laatste getal van de punten gemaakt door beide teams en een dikke horizontale streep te trekken over de hele kolombreedte onder de laatste aantekening. Onder deze streep de omcirkelde score over te nemen.


B.11.5.

Aan het begin van de tweede helft, dient de scorer de letters A en B onder de horizontale streep in de betreffende kolommen verwisseld te noteren en hieronder de bijbehorende bereikte eindstand van de eerste helft.


B.11.6.

Telkens als het mogelijk is, moet de scorer zijn score met het zichtbare scorebord vergelijken. Als er een verschil is en zijn score de juiste is, moet hij onmiddellijk stappen ondernemen, opdat de stand op het scorebord verbeterd wordt. In geval van twijfel, of als één van de teams het met de verbetering niet eens is, dient hij de hoofdscheidsrechter onmiddellijk in te lichten, zodra de bal dood is en de wedstrijdklok stilstaat.

Home